Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš

Poslovno-proizvodni objekat "Sacom d.o.o." Objekat 1 - Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji:

Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 1 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Parcela na kojoj je predviđena izgradnja objekta je svojim užim dijelom okrenuta prema pristupnoj saobraćajnici sa koje se pristupa na lokaciju novom internom ulicom koja se priključuje na nju. To predstavlja glavni kolski i pješački ulaz na parcelu sa kojeg se pristupa na novoformirani parking prostor sa 10 obilježenih parking mjesta.

OBJ 1 10

Odmah sa parkinga pruža se pogled na novoformirani glavni pješački ulaz u objekat u koji se pristupa preko vjetrobrana. Ispred glavnog ulaza u objekat, koji je okrenut ka pristupnoj saobraćajnici, formiran je parking za osobna vozila sa obilježenih 10 parking mjesta, dok se parking za osobna vozila radnika, ako se za to ukaže potreba, može smjestiti uz dužu stranu objekta u unutrašnje dvorište koje je okrenuto prema budućoj saobraćajnici, sa južne strane. Sa te strane parcele je planiran kolski i pješački pristup na lokaciju koji je formiran kao službeni, kontrolisani ulaz za radnike.

OBJ 1 02

Funkcionalno i dispoziciono rješenje objekta:

Ulazna partija, odnosno centralni hol, je prostor koji je posebno naglašen na fasadi upotrebom velikih staklenih portala koji se protežu cijelom svijetlom visinom etaže. Taj prostor je iskorišten za formiranje informativnog pulta i showroom-a, odnosno prostora u kojem će biti izložen cjelokupan asortiman proizvoda kompanije. U ovom prostoru je smješteno trokrako stepenište koje povezuje prizemnu etažu sa prvom i drugom etažom objekta. Ovo otvoreno, reprezentativno stepenište koje se proteže cijelom visinom objekta je prvenstveno namijenjeno za osoblje zaposleno u administrativnom dijelu kompanije, kao i za upotrebu od strane svih vanjskih posjetilaca kompanije.
U ulaznoj partiji centralnog hola nalazi se ulaz u dio proizvodnog pogona objekta koji je podijeljen u dva dijela. Prvo se stupa u dio proizvodnje koji je predviđen za malu radionicu u kojoj su smješteni brojni radni stolovi na kojima se vrše operacije rezanja štampe, aplikacije štampe i skladištenje gotovih proizvoda. Iz male radionice pristupa se u drugi dio proizvodnog pogona koji je smješten u prizemnom dijelu objekta. Ovaj prostor je otvorenog karaktera sa mogućnošću fleksibilnog formiranja budućeg radnog prostora proizvodnje.

OBJ 1 04

U veliku radionicu se može pristupiti direktno iz vanjskog manipulativnog prostora koje se nalazi u unutrašnjem dvorištu parcele preko širokih rolo vrata. Ova veza služi za prohodnu komunikaciju visokogabaritnih proizvoda iz unutrašnjeg proizvodnog pogona sa vanjskim otvorenim prostorom i obratno. Pored ulaza u veliku radionicu projektovan je službeni ulaz za radnike zaposlene u proizvodnji. Ovim ulazom, preko vertikalnih komunikacija, radnici pristupaju u prostorije namjenskih garderoba i toaleta, kao i prostor kuhinje za objedovanje i odmor.

Preko vertikalnih komunikacija službenog, stražnjeg ulaza za radnike u proizvodnji, sa drugog podesta od ukupno tri kraka stepeništa, pristupa se u prostor međuetaže koja je formirana iznad prostora kotlovnice i pripadajuće ostave kotlovnice. Prostor međuetaže moguće je koristiti kao radni prostor kancelarije za poslovođu proizvodnog pogona. Preko projektovanih staklenih portala omogućen je nesmetani vizuelni kontakt i nadgledanje dinamike odvijanja proizvodnih procesa koji se odvijaju u velikoj radionici.

obj-1-06

Na prvom spratu je projektovana grupa prostorija namijenjenih za administraciju kompanije. Prostorije su organizovane u koridorskom sistemu, sa horizontalnom komunikacijom u vidu hodnika koji se proteže kroz središnji dio objekta, i radnim prostorijama, kao i prostorijama ostalih namjena koje su smještene sa obje strane hodnika, lateralno u odnosu na komunikaciju, a uz vanjske zidove objekta.

Na drugom spratu objekta, kojem se pristupa preko trokrakog reprezentativnog stepeništa u prednjem dijelu objekta, ostavljen je otvoreni prostor na površini kompletne etaže koji trenutno nije konačno dispoziciono rješenje ove etaže, te će biti tretiran u narednom periodu. Iz prostora drugog sprata omogućen je pristup na balkon kojeg formira gabarit prostorije vlasnika kompanije koja se nalazi na prvom spratu.

obj-1-09

Dominantno prizmatični oblik objekta karakteriše istureni i naglašeni kvadratični akcenat na prvoj etaži koji koloritom i volumenom predstavlja glavni reprezentativni prostor objekta. Fasadno rješenje objekta ukazuje na njegovu asimetričnu formu koja je ostvarena projektovanjem zadnje etaže u prednjoj polovini objekta.

Koloritno rješenje objekta podrazumijeva upotrebu nekoliko komplementarnih boja, odnosno kombinaciju bijele i sive boje sa nijansama zemljanih pastelnih boja. Razigranost svih fasada objekta postignuta je formiranjem naglašenih ramova oko pojedinih grupa otvora. Prvi sprat je konzolno isturen u odnosu na prizemlje objekta i funkcionalno formira nadstrešnicu za zaštitu od atmosferilija iznad ulaza u veliku radionicu.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On